Vi vil skape et åpent og inkluderende fellesskap med lav terskel og tydelig forkynnelse.

Menighetssenteret ønsker å skape et bredt åndelig program for alle aldersgrupper. Vi vil skape et engasjement for ytre- og indremisjon og diakonalt arbeid både lokalt og internasjonalt.

 

Det legges vekt på at alle kan bidra med frivillig arbeid ut fra nådegaver, evner og interesser.

FROLAND MENINGETSSENTER

Froland Menighetssenter eies av Froland menighet og sto ferdig i 2007. Det er seks organisasjoner som sammen har ansvaret for driften av menighetssenteret. Dette er henholdsvis Froland menighet (Den norske kirke) v/ menighetsrådet, Froland Normisjon, Froland misjonsforening (Misjonsselskapet, NMS), Norsk Luthersk Misjonssamband i Froland (NLM), Unge Kristne og Froland søndagsskoleforening. Disse har et felles styre for menighetssenteret som tar seg av den tekniske driften, og økonomi i forhold til nedbetaling av gjeld, samt nye investeringer av teknisk art i bygget.

Samarbeid mellom organisasjonene har røtter tilbake til 50-tallet, da Unge Kristne ble stiftet som et uavhengig kristent ungdomsarbeid med tette bånd til alle misjonsorganisasjonene i bygda, og også til kirka. Froland Ungdomssenter ble bygget på 80-tallet, der de samme 6 organisasjonene som i dag samarbeider om menighetssenteret var medeiere.

16. mars 2015 undertegnet alle disse seks eierorganisasjonene en samarbeidserklæring, der ønsket var å få et felles lederskap som kan lede den åndelige og programmessige virksomheten ved Froland menighetssenter. Det var et ønske om å løfte frem misjonen i større grad – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre var det et ønske om å få til bedre koordinering av alle de frivillige som er engasjert i arbeidet på menighetssenteret. Det ble i første omgang nedsatt et interimstyre for å jobbe videre med å få på plass de nye strukturene. 7. mars 2016 blir det første representantskapsmøtet avholdt, og da vil det første lederskapet bli valgt.

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS