Årsrapport 2018 for Froland menighet

Nøkkeltall

Det ble døpt 38 personer, og det var 48 som ble konfirmert i 2018.

6 personer meldte seg ut.

Ansatte

Staben har i 2018 bestått av sokneprest Ravn Karsrud, kateket Øystein Vaaje,

menighetspedagog/barne og ungdomsarbeider Geir Bjørknes Grande, kirketjener/sekretær/diakon Else Marie Treldal, organist Ingrid Smith Pedersen, kirkeverge

Karl Otto Bråthen. Geir B. Grande sluttet i stillingen 31.12 og Hanne Omdal overtok stillingen 1.jan. og vikarierer fram til ny menighetspedagog starter 1.august i år.

Daina Pedersen er fortsatt med som kirketjenervikar etter behov.

Menighetsrådet

Det har vært avholdt 8 møter og behandlet 48 saker.

Menighetsrådet ivaretar også den viktige rollen som kirkeverter i gudstjenestene.

Fellesrådsutvalget

Fellesrådsutvalget består av 3 medlemmer fra menighetsrådet, en kommunal representant, sokneprest og kirkeverge.

Gudstjenestearbeidet

Det har vært avholdt 68 gudstjenester totalt i soknet. Totalt antall deltakere er 7057.

Besøkssnittet har gått betydelig ned fra 126 deltakere i 2017 til 104 i 2018.

Misjon

I 2018 har Froland menighet sammen med Froland menighetssenter sitt misjonsprosjekt på andre året som støtter Normisjons arbeid på Cuba.

Froland menighet er fortsatt appellmenighet gjennom Stefanusalliansen hvor vi konkret er med i appellaksjoner om hjelp og støtte til forfulgte mennesker i flere land.

Den årlige landsomfattende Fasteaksjonen med konfirmantene i spissen innbrakte kr.48.884,- til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Froland kirke 300 år

I 2018 ble Froland kirke 300 år. Jubileet ble feiret med konserter, markeringer i kulturuka og stor jubileumsgudstjeneste med påfølgende fest på menighetssenteret sammen med ordfører og biskop.

Jubileumsboka «Kjerka ved Nidelva» slo godt an i bygda. Opplaget forsvant raskt da husstandene i Froland fikk tilbud om en bok gratis. Takk til kommunen som støttet prosjektet økonomisk. Takk også til bokkomiteen som klarte å lage en så folkelig og leseverdig bok.

Diakoni

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten har gjennom dette året bestått av 17 besøksvenner. Noen kommer og noen går. Takk for den gode innsatsen til dere alle. Gjennom disse er det 15 personer som har fått jevnlige besøk gjennom året. Menighetssekretæren fungerer fortsatt som kontaktpersonen. Gjennom hele året kommer det forespørsler. Fortsett å melde inn behov eller ønsker om å delta i denne tjenesten.

Pusterommet

Også gjennom dette året har det vært månedlige samlinger i Mjølhusmoen kapell.

Her samles vi til en stille, kravløs time. Vi starter med å tenne et lys for det vi selv har på hjerte, avspenning, hører en bibeltekst og så er vi i stillhet.

Kvelden avsluttes med en kopp te og en prat for de som ønsker det.

Språkkafé

Språkkafèen fortsetter med ukentlig samling hver tirsdag på menighetssenteret. Her samles det 20 -30 stk. Det er fortsatt god oppslutning og det oppleves som en god språktreningsplass. Ulike temaer blir tatt opp, og vi holder på med mange forskjellige aktiviteter. I tillegg ønsker mange leksehjelp. Det er gode tilbakemeldinger både fra våre nye landsmenn og «urfrolendingen». Kvelden rammes inn av en enkel servering.

Trosopplæringsplanen

Menigheten har fulgt opp den omfattende trosopplæringsplan også i 2018. Utfordringen er å omsette gode planer til tiltak som er med på å realisere visjonen vår som er «Gi alle døpte en trygg tro på Jesus».

Samarbeid mellom kirke og skole/barnehage

Også i 2018 har det vært gjennomført gode samarbeidsprosjekter i henhold til nedfelte planer mellom menighetene og skolene våre. Vi er takknemlige for det gode samarbeidet vi får ha med skoler og barnehager i kommunen vår.

Barn og ungdom

Aktivitetene er stort sett på menighetssenteret:

Babysang primært 0-4 år, torsdager.

Søndagskoler Fire steder i bygda vår

Mandagsklubben 1.-4. kl. En mandag i måneden.

Etter skoletid 5.-7. kl. Annenhver uke frem til sommeren 2018

UK-junior 5.-7. kl. en lørdag i måneden

Stikk innom 8.-10.kl. Annenhver uke frem til sommeren 2018

Unge Kristne økte heller sitt program

Det er også flere avgrensede tiltak som:

Dåpssamlinger for 1 og 2-åringene

Gudstjenester med utdeling av bøker for 3,4 og 5-åringene

Tårnagenthelg for 8-åringene i kirka

Lys Våken for 11-åringene i kirka

Camp Villmark for 13–15-åringene ble ikke gjennomført i år

Unge Kristnes lørdagsarrangementer, sommertur og skiweekend

KRIK 13 år og oppover, samling i Mjølhushallen hver onsdag kl. 19.30 - 20.30

Konfirmantene

Det var 42 konfirmanter i Froland menighet våren 2018 Seks av disse ble konfirmert i Mykland.

Gruppeundervisning annenhver uke, deltaking i gudstjenester og Unge Kristne er fortsatt hovedinnholdet i konfirmantforberedelsen.

Konfirmantene har også gruppesamlinger i private hjem i bygda som fungerer svært godt.

Den årlige konfirmantturen til Evje er blitt en svært populær tradisjon.

Høsten 2018 ble et nytt kull med til sammen 47 konfirmanter innskrevet. To av disse skal konfirmeres i Mykland

Unge Kristne (UK)

Stikk innom fortsatte frem til sommeren 2018 annenhver onsdag, 1-2 lørdager pr måned, samt skiweekend og sommertur. På turene var det henholdsvis 50 og 80 deltakere.

Vi har hatt et godt år med mye spennende på programmet. Når det gjelder oppmøte har det på Stikk innom variert fra 10-30 ungdommer. Til sommeren ble derimot Stikk innom avviklet, og det har gjennom hele høsten vært UK-kvelder annenhver lørdag på Menighetssenteret. Oppmøte her har variert fra 20 til opp mot 170 på det meste.

I november ble det holdt et stort jubileum for kompefesten som feiret 60 år. Drøye 200 påmeldte gjorde kvelden til en fest, med underholdning som sang, kompesødåp, taler og bilder.

Livsnære grupper

Flere livsnære grupper som møtes i hjemmene og betyr mye for mange.

Froland menighetssenter

Det har fortsatt vært et godt samarbeid med lederskap og driftsstyre på menighetssenteret.

Det jobbes videre med strukturen på senteret hvor en ønsker mer enhetlig ledelse og økonomi.

Kirkemusikalsk virksomhet 2018

Musikk i gudstjenestene

Froland kirke

Vi bruker hovedsakelig den nye liturgien som ble innført i 2011. Forsangere, musikere og/eller solister har deltatt med jevne mellomrom.

Mykland kirke

Her brukes som regel den gamle liturgien på nynorsk. På familie- og skolegudstjenester bruker vi den nye liturgien som i Froland kirke.

Menighetssenteret

Både på søndagsskolemesser og andre gudstjenester har mange musikere vært innom, i tillegg til at vi har forsangerteam som er fast med på alle arrangementer på senteret. Ofte har vi vært fullt band, og i tillegg er det alltid teknikere på lyd og data. Dette fungerer fint, og involverte gjør en glimrende jobb!

Kor

Froland Soul Children

Kristin Ljosland har sammen med Geir og Ingrid hatt ansvaret for det musikalske, mens Mona Olsen hjelper til med servering og forefallende oppgaver. Koret er delt på øvelsene med 1-4.klasse kl 17.30-18.30 og 5-7.klasse k 18.30-19.30 hver onsdag. I 2018 ble det 25 øvelser. 35 barn har vært fordelt på de to gruppene.

Sangoppdragene har stort sett vært på Menighetssenteret. I oktober fikk derimot den eldste gruppen være med på Soul Children-festivalen i Oslo Spektrum. Det var en stor opplevelse for både barn og foreldre å være med på, og oppleve stemningen der!

Forsangerteam

Forsangerteam øver annenhver onsdag og deltar på gudstjenester og andre arrangementer på menighetssenteret. Her har det vært innom rundt 25 personer.

Konserter

· 23. mai: Soul Childrens sommerkonsert på menighetssenteret.

· 25. mai: Bedehusfestivalen på menighetssenteret. Flere aktører.

· 14. sept: Solveig Slettahjell på menighetssenteret.

· 2. nov: Salmekveld men Eyvind Skeie i Froland kirke.

· 14. des: Tidløs i Mykland kirke

· 16. des: Vi synger jula inn på menighetssenteret. Julekonsert med lokale aktører.

Arrangementer

Froland kirkes jubileumsår med konserter og fest.

Møtehelg Menighetssenteret i januar.

Juletrefest 5. januar -19

Økonomi

Årsregnskap Froland menighetsråd 2018

Inntekter 2018 2017

Frivillig klokkertjeneste Froland/Mykland

til inntekt for ungdomsarbeider 70.000,- 50.000,-

Offer til menighetsarbeidet Froland/Mykland 101.490- 93.715,-

Offer til andre organisasjoner Froland/Mykland 131.510,- 141.926,-

Menighetsbladet gaver/annonsering 46.650,- 51.450,-

Innsamlet til misjonsprosjektet 52.141,- 30.639,-

Sum 401.791,- 367.639,-

Utgifter

Offer sendt til andre organisasjoner 127.760,- 140.200,-

Div. kostnader 11.515,- 12.350,-

Husleie menighetssenteret 15.000,- 10.000,-

Støtte ungdomsarbeiderstillingen 120.000,- 80.000,-

Menighetsbladet 69.622,- 71.800,-

Videresendt misjonsprosjektet 52.141,- 30.548,-

Avsatt bundet fond 5.753,- 22.741,-

Sum 401.791,- 367.639,-

Menigheten: Offergavene totalt i 2018 i forhold til 2017 er omtrent det samme i kronebeløp.

Fellesrådet har fortsatt et godt samarbeid med kommunen! Utvidelsen av Froland kirkegård er blitt ferdigstilt i 2018. Takk også til kommunen som ga økonomisk støtte til utgivelsen av Froland kirkes jubileumsbok.

Menighetsbladet kom ut med tre nummer i 2018 i tillegg til et nummer av Frolendingen med 16.s. menighetsstoff i forbindelse med kirkas 300-årsjubileum, Takk til Frolendingen for godt samarbeid. Takk også til alle som bidrar med gaver, stoff til menighetsbladet og alle frivillige som distribuerer bladet i alle postkassene i kommunen.
© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS