Innkalling til Årsmøte

Oppdatert: 3. mars 2020

Møtet blir på menighetssenterte mandag 9. mars kl 19.00.

For representantskapsmøtet/årsmøtet gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 6. mars 2020.

Innmelding skjer ved å betale kontingent. Det gjør du

· enten til kontonr: 2904.21.01611

· eller til VIPPS : #505866

Enkeltmedlemskap kr 150,-

Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.

Angi ved innbetaling navn og fødselsår på alle (også de under 13 år) i familien.Saksliste for representantskapsmøtet

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Årsmelding 2019 (legges ut på nettsida så snart den er klar)

6. Regnskap 2019 (legges ut på nettsida så snart det er klart)

7. Budsjett 2020 (legges ut på nettsida så snart det er klart)

8. Endring/justering av samarbeidserklæringen, inkl funksjonsfordeling for styret (se vedlegg)

9. Valg v/ valgkomitéen

a. medlemmer i lederskapet

b. revisor

c. valgkomite


Årsmelding, regnskap og budsjett vil IKKE gjennomgås i detalj i møtet. Imidlertid vil det være anledning til å stille spørsmål om eller komme med kommentarer til detaljer i disse i møtet. Det samme gjelder endringer/justeringer av punktene i samarbeidserklæringen.

Saker som ønskes tatt opp på representantskapsmøtet sendes til lederskapet v/ Hermund Alne, lederskapet@frolandmenighetssenter.no eller sms til 47806810, senest 1 uke før møtet.


Hjertelig velkomne skal dere være!

Hilsen styret for Froland menighetssenter.
Utfyllende/endrede punkter i samarbeidserklæringen for Froland Menighetssenter - justeringer pr mars 2019


Forslag til kommentarer/endringer er markert med rødt.

1. Avtalepartnere: (uendret)

Samarbeidet er inngått av flg. Avtalepartnere:

 Unge Kristne

 Froland Normisjon

 Froland menighet (Den norske kirke)

 Froland Søndagsskoleforening

 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

 Froland misjonsforening (NMS)

Andre avtalepartnere kan søke om tilslutning. Andre foreninger kan bli med, forutsatt at de har sluttet seg til den grunnleggende «Avtale om bygging og drift av Froland menighetssenter». Søknaden avgjøres av representantskapet.


2. Grunnlag:

a) Virksomhetens basis er Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og drives i tråd med avtalen for drift av Froland menighetssenter.

b) Forkynnelsen av Guds ord skal ha en sentral plass i virksomheten og gi en allsidig dekning av det kristne budskapet, herunder de grunnleggende emner i frelseslæren. Det vektlegges også at forkynnelsen skal utfordre til tjeneste i form av misjon og diakoni.

c) Avtalepartnere er enige om å danne et felles lederskap som skal ha åndelig ansvar og lede

den programmessige virksomheten ved Froland menighetssenter.

Bokstav c endres til :

Representantskapet velger et styre, som skal ha åndelig ansvar og lede den programmessige virksomheten ved Froland menighetssenter.


3. Medlemskap: (uendret)

Samarbeidet baseres på et personlig medlemskap der man kan ha et delt medlemskap mellom Menighetssenteret og en av avtalepartnerne. Representantskapet fastsetter medlemskontingent. Medlemmene får stemmerett det året de fyller 13 år.


4. Inntekter:

Inntekter disponeres av lederskapet iht. vedtatt strategi og budsjett. Representantskapet fastsetter en målsetting om senterets bidrag til ytremisjon og internasjonalt diakonalt arbeid.

Egne arrangementer som planlegges og gjennomføres av en av avtalepartnerne i egen regi, kan la inntekt gå til egen organisasjon.

Endres til :

Inntekter disponeres av styret iht. vedtatt strategi og budsjett. Representantskapet fastsetter en målsetting om senterets bidrag til ytremisjon og internasjonalt diakonalt arbeid. Egne arrangementer som planlegges og gjennomføres av en av avtalepartnerne i egen regi, kan la inntekt gå til egen organisasjon.


5. Representantskap:

a) Øverste organ for samarbeidet er representantskapet. Representantskapet avholdes en gang i året, fortrinnsvis i løpet av mars måned.

b) Representantskapet utgjøres av alle betalende medlemmer fra det året de fyller 13 år.

c) Følgende saker behandles:

 Valg av lederskap

 Vedta strategi for virksomheten

 Behandle årsmelding og regnskap

 Vedta budsjett

 Vedta fordeling av inntekter mellom avtalepartnere

 Avgjøre søknader om tilslutning av nye avtalepartnere.

 Vedta endringer i samarbeidserklæringen

 Velge valgkomite og revisor

 Fastsette medlemskontingent

 Behandle andre saker som skriftlig er sendt inn til lederskapet minst en måned i forkant

d) Endringer i samarbeidserklæringen avgjøres ved 2/3 flertall. Punkt 2 kan ikke endres

e) Ekstraordinært representantskap holdes når minst 25% av medlemmene skriftlig ber om det. Ekstraordinært representantskap kan kun behandle de sakene som er årsaken til innkallelsen.

Bokstav c, første kulepunkt endres til:

Følgende saker behandles:

 Valg av styre


6. Lederskapet:

a. Lederskapet leder virksomheten mellom hvert representantskapsmøte.

b. Lederskapet består av flg. funksjoner:

– Leder

– Misjons- og diakoniansvarlig

– Kommunikasjonsansvarlig

– Økonomiansvarlig

– Barne- og ungdomsansvarlig

– Arrangementsansvarlig

c. Det utarbeides oppgavebeskrivelser på hver av funksjoner i lederskapet, som godkjennes av

representantskapet.

d. Det kan dannes komiteer for ulike oppgaver, som ansvarsmessig knyttes opp mot en av

funksjonene i lederskapet.

e. Leder for menighetssenterstyret (driftsstyret) møter i lederskapet med tale- og forslagsrett.

f. Lederskapet består av 6 personer som velges for 2 år, halvparten er på valg hvert år.

g. Lederskapet og menighetsrådet samordner i størst mulig grad sin virksomhet, sine planer og

ressurser. Lederskapet informerer/møter i menighetsrådet med jevne mellomrom.

h. Aldersgrense for å sitte i lederskapet er 18 år

Punkt 6 endres til:

Styret:

a) Styret leder virksomheten mellom hvert representantskapsmøte.

b) Styret består av flg. funksjoner:

 Leder

 Nestleder

 Misjons- og diakoniansvarlig

 PR-/Kommunikasjonsansvarlig

 Økonomiansvarlig

 Barne- og ungdomsansvarlig

 Bygningsansvarlig

 Frivillighetsansvarlig

c) Det utarbeides oppgavebeskrivelser på hver funksjon i styret, som godkjennes av representantskapet. Styret står fritt til å omfordele oppgaver ettersom de finner det hensiktsmessig ut fra evner og interesser til styremedlemmene

d) Det kan dannes komiteer/undergrupper for ulike oppgaver, som knyttes opp mot en av funksjonene i styret.

e) Styret består av 8 personer som velges for 2 år, cirka halvparten er på valg hvert år.

f) Styret og menighetsrådet samordner i størst mulig grad sin virksomhet, sine planer og ressurser. Styret informerer/møter i menighetsrådet med jevne mellomrom.

g) Aldersgrense for å sitte i styret er 18 år.

Froland Menighetssenter ; Ansvarsområder for styret:

Generelt

Styret skal utøve åndelig og organisasjonsmessig ledelse for den frivillige virksomheten på Froland menighetssenter. Dette skal gjøres i samarbeid med ansatte i menigheten, menighetsråd og eierorganet. Hver enkelt i lederskapet har en bestemt funksjon (se under) og ansvar for oppfølging av lederne i sine undergrupper (se organisasjonskart). Oppfølgingen består bl.a. av tilbud om en oppfølgingssamtale i året.

Leder og nestleder

 Overordnet ansvar for den frivillige virksomheten på Froland menighetssenter.

 Tett samarbeid med menighetsrådsleder, eierne og ansatte i menigheten.

 Oppfølgingsansvar overfor medlemmene i styret.

 Lede og forberede styremøter og representantskapsmøter, samt følge opp det som besluttes.

Hovedansvar for strategi og strategisk arbeid.

Misjons- og diakoni-ansvarlig

 Hovedansvar for å sørge for at misjons- og diakoni-perspektivet ivaretas i arbeidet ved menighetssenteret.

 Ansvarlig for at det gis misjonsinformasjon ved diverse arrangementer på menighetssenteret.

 Ansvarlig for kontakt med Normisjon, NLM, NMS.

 Møter i menighetens diakoniutvalg

 Ansvar for at det er arrangement der misjon og diakoni er tema i løpet av et år.

Økonomiansvarlig

 Hovedansvar for å utarbeide budsjett og regnskap, og legge frem regnskap og budsjett for representantskapsmøtet.

 Vedlikehold av medlemsregister.

 Administrere fordeling av inntekter.

 Veileder/rådgiver for kasserer/økonomiansvarlig i alle undergrupper.

 Ansvarlig for å lage økonomiplan i samarbeid med leder

 Givertjenestene.

Bygningsansvarlig

 Ansvarlig for teknisk drift og vedlikehold av bygningsmassen

 Den daglige drift av huset

 Ansvar for dugnader, vaskegrupper, orden og rutiner

Frivillighetsansvarlig

 Hovedansvar for å sørge for at ressursgruppene fungerer og brukes riktig.

 Hovedansvar for å koordinere de frivillige ressursene på menighetssenteret.

 Hovedansvar for at det er en ajourført oversikt over alle arrangementer som er under lederskapets ansvarsområde.

 Synliggjøre behov for rekruttering til det frivillige arbeidet for medlemmer og potensielle medlemmer.

 Hovedansvarlig for at alle undergrupper/aktiviteter følges opp av noen i styret

Barne- og ungdomsansvarlig

 Ha oversikt over og følge opp barne- og ungdomsaktivitetene.

 Holde jevnlig kontakt med kateket og menighetspedagog/barne- og ungdomsarbeider.

 Sette seg inn i og være med på å følge opp trosopplæringsplanen i Froland menighet.

 Sørge for at de frivillige lederne kjenner til sitt område i trosopplæringsplanen.

 Sammen med ansatte i menigheten og menighetsrådet sørge for at trosopplæringsplanen iverksettes og ivaretas.

PR/Kommunikasjonsansvarlig

 Hovedansvar for å lage en kommunikasjonsstrategi for lederskapet.

 Hovedansvar for drift av hjemmeside, facebookside og mailingliste.

 Hovedansvar for annonsering analogt og digitalt (i henhold til kommunikasjonsstrategi)

Styret står fritt til å omfordele oppgaver ettersom de finner det hensiktsmessig ut fra evner og interesser til styremedlemmeneÅRSBERETNING DRIFTSTYRET 2019

Styret har bestått av: Øyvind Helsør (leder), Berit Landsverk (sekretær), Torgeir Oveland, Morten Stømne, Åvald Bakken, Hanne Omdal og Harald Landa.

Styret har hatt 3 møter. Hovedsaken har vært å få Menighetskontorene til Menighetssenteret og starte utbygging av huset. Det ble opprettet en byggekomite bestående av Åvald Bakken (leder), Kittil Løvdal, Karin Fjærbu, Karl Otto Bråthen og Øyvind Helsør. Komiteen har kommet godt i gang og er i rute med utbyggingen, tross en del utfordringer. En annen sak styret har jobbet med er den nye strukturen på Menighetssenteret. Styret innkalte til et møte med eierne i november og fikk positive tilbakemeldinger på den nye styringsformen. Det kom også fram at eierne ønsket litt mer oversiktlig organisasjonskart og fokus på økonomi. Det er sendt brev til eierne for å få videreført prøveordningen til en fast ordning med noen oppklarende punkter som kan vedtas på årsmøte. Styret har også vedtatt et budsjett som legges fram på årsmøte.


ÅRSBERETNING DRIFTSGRUPPA 2019

Styret har bestått av: Øyvind Helsør (leder), Berit Landsverk, Jørgen Tresnes, Åvald Bakken, Hanne Omdal og Harald Landa.

Gruppa har hatt 4 møter om den daglige driften av huset. Gruppa har fordelt oppgaver mellom seg slik at hvert medlem av gruppa har tatt ansvar for hver sine ting.

Saker gruppa har jobbet med:

-Oppussing av Familierommet ved ledelse av Hanne.

-Vaskelister for 2020

-Seniordugnad for Herrer og Damer. Damene begynte med dugnad etter sommeren.

-Ny brøytemann på parkeringsplassen. Stor takk til Knut Oveland som har brøytet på dugnad i 12 år.

-Ny ballbinge og leikeområde.

-Reperasjon av Hjertestarter.

-Ny flott leikehytte innenfor kaféen laget av Jørgen.

-Tilsyn av det elektriske anlegget og brannberedskapen.

-Utbygginga av Menighetskontorer på senteret.

Gruppa er godt fornøyd med å jobbe med bygg, uten å tenke på alle arrangementene. Takk for godt samarbeid med styret på Menighetssenteret.


Årsmelding fra de ulike aktivitetene:


Barne- og ungdomsarbeid

Det er stor aktivitet på Froland Menighetssenter når det kommer til barne- og ungdomsarbeid. Gjennom hele uka er det aktiviteter som inviterer barn og foreldre til varierte arrangementer og aktiviteter. Stor grad av frivillighet preger aktivitetene for barn og unge på menighetssenteret i tillegg til at staben har noen arrangementer.

Babysang

Fast hver torsdag kl 11. Vi har hatt 30 babyer med sine mødre eller fedre innom. Babysang starter med en sangstund og så er det sosialt etterpå med nistepakke og vi serverer frukt og drikke.

Både før sommeren og før jul har vi en avslutning hvor vi også serverer lunsj, dette har vært en suksess. Det har blitt 25 samlinger i løpet av 2019. Nytt i 2019 er at vi har hatt babysang på sykehjemmet, her har vi vært 6 torsdager, veldig koselig!

Familiefredag

Familefredag har en fredag i måneden et opplegg som har blitt svært populært. Her ønsker vi å favne alle; både gutter og jenter, mor og far. Vi starter med fellessang og mat. Barna får så velge aktiviteter: sang og ulike aktiviteter inne- og ute for hver gang. Til slutt avslutter vi med kake og kaffe. Vi har hatt 8 samlinger i 2019. Det har møtt opp mellom 50 og 70 hver gang.

Søndagsskolen/Barneopplegg

Fra 2019 er søndagsskolen og barneopplegget slått sammen, alt er søndagsskole. Virksomheten er tilknyttet Søndagsskolen Norge. " Jesus til barna" er fortsatt mottoet, og det er bibelens fortellinger som er hovedfokus. "Sprell levende"- materiellet fra søndagsskolen blir benyttet. Det har vært 20 samlinger i 2019. Samlingene har vært både på søndagsmøtene og på søndagsskolemesser. Det har vært godt fremmøte på samlingene, best hos de minste. Det er innmeldt 75 barn fordelt på 2 grupper. Det har vært 6 faste ledere.


Froland SoulChildren og Soul Kids

Kristin Ljosland har sammen med organist Ingrid Smith Pedersen hatt ansvaret for det musikalske, mens Mona Olsen hjelper til med servering og forefallende oppgaver. Korene er delt på øvelsene med 1.-4.klasse kl. 17.30-18.30 og 5.-7.klasse kl. 18.30-19.30 hver onsdag. I 2019 ble det 27 øvelser. 25 barn har vært med, fordelt på de to gruppene.

Sangoppdragene har stort sett vært på Menighetssenteret. I mai hadde vi et samarbeid med Arendal Soul Children, og deltok på en gudstjeneste og en konsert i Arendal Frikirke. I oktober var den eldste gruppa med på et stort Soul Children arrangement i Grimstad. Dette var en flott opplevelse både for barna og de voksne som var med.


Mandagsklubben

Mandagsklubben har samling første mandag i mnd kl.17.30 til 19.00. Det har vært 10 samlinger i 2019. Det har vært 30 -50 barn på samlingene, med 6-8 voksenledere og flere yngre medhjelpere(bl.a konfirmanter).

Vi har fast program. Etter andakt er det aktiviteter, som aking, sykling, tråbiler, fotball, luftgeværskyting, radiostyrte biler, andre uteaktiviteter, tegning/hobby, bilbane, klatring og matlaging. I november var vi på Bulder lekeland. Vi spiser også mat sammen, for eksempel ostesmørbrød, pølser og makarosti. Og siste gang før jul er det grøt, med mandel og premie. Vi avslutter kvelden med en liten samling/oppsummering og bønn/velsignelse før barna hentes.


UKjr. (5.-7. klasse)

UK junior har vi en lørdag i måneden fra kl.17-19. Her har vi møtedel, kiosk og aktiviteter.

Ungdommene i styret for Unge Kristne bidrar både med lovsang, lyd, kiosk og med aktiviteter. På UKjr har oppmøtet vært på ca 30-40 barn.


Unge kristne

I 2019 har vi hatt UK annen hver lørdag, samt Skiweekend og Sommertur.

Vi har hatt et godt år, med mye spennende på programmet. Spøkelsestur og kompefest er noen av tradisjonene vi har hvert år, som i 2019 igjen ble arrangert med stor suksess. Vi har også feiret en flott nyttårsaften.

På lørdagene har det vært fra 20-170 på det meste. Skiweekend og sommerturen hadde henholdsvis 50 og 80 deltakere.


KRIK

KRIK Froland har ikke hatt ukentlige opplegg i 2019. Men vi har arrangert noen turneringer i fotball og volleyball. Utlån av KRIK sine kanoer og kajakker fortsetter også til ulike aktiviteter/turer.


Arbeid for voksne

Også for voksne er det mange arrangementer og stor aktivitet.


Bønnemøtene

Hver mandag kl 18.00 - 19.00 er det bønnemøte i møterommet på menighetssenteret - unntatt 2 måneder på sommeren. Samlingene innledes med et åpningsord - vi er ca 20 personer som deler på det. På noen av samlingene har vi også sanginnslag. Vi ber for bygda og menigheten. På bønnemøtene kan vi dele gleder og vanskeligheter - be for hverandre. Samlingene er åpne for alle. Store løfter er knyttet til bønn - vi får være i Guds nærhet. Bønn gjør det umulige mulig. Vi er ca 5-10 hver gang.


Torsdagsmøtene

Det er Froland forening for Det Norske Misjonsselskap og Froland forening for Norsk Luthersk Misjonssamband som har hatt ansvar for å arrangere torsdagsmøter. Vanligvis er disse møtene på torsdager kl. 19.30, annenhver uke. Det har vært arrangert 21 møter. I tillegg har det vært arrangert et fellesmøte, på søndag 20.dag jul. Møtene har tale og sang, og vi har hatt mange gode talere og sangere. I høst hadde vi bibeltimer med Tom Martin Berntsen med tema: Himmelen. Vi har også besøk av misjonærer og representanter for organisasjonene. Møtene samler i stor grad personer over 60 år. Fremmøtet er godt, NLM har hatt et gjennomsnitt på 39 fremmøtte, og NMS har omtrent det samme. Foreningene har hatt ansvar for 6 misjonsvinduer på søndagsmøter. Dette er aktuell misjonsinformasjon fra misjonens arbeid. Vi anser dette som svært viktig, slik at mange får informasjon om arbeidet.


Music Friends

For 5 år siden var vi noen pensjonister som ble enige om å ta med oss vårt instrument for en felles øvelse på Menighetssenteret.

Et felles motto er: «Vi ønsker å gjøre hverandre bedre», og vi hører til på menighetssenteret.

Sosialt samvær med kaffe og litt attåt er en del av øvelsen. Vårt repertoar har vi fra «Bedehusland», «Mads Bergs» skolesangbok, «Minns du songen», samt noen musikkstykker.

I 2019 hadde vi faste øvelser hver 14. dag, på tirsdag formiddag.

Vi deltok på Menighetens juletrefest, NMS sitt regionsårsmøte på Øyestad menighetssenter, Seniorturenes vårfest og høstfest, 17. mai fest på senteret og »Vi synger sammen i adventstiden» med NMS først i desember.

Vårt ønske er å være med i arbeidet i vår menighet.


Seniordugnad - damegruppe

Siste halvår 2019 har en gruppe på 6 - 8 damer tatt ansvar for noe ekstra vask og rydding på menighetssenteret. Dette har vært kjøkkenskap, kjøla og lagerrom som ikke står på noen vaskeliste. Det har også vært rydda og vaska på lager og vaskerom.

Gruppa har vært samla en formiddag pr. mnd., samme tid som seniordugnaden for menn. Dette har gjort at vi har samordna oppgavene og fått hjelp av hverandre. Gruppa har ikke kapasitet til å gjøre storrent, men vi prioriterer rydding og mindre rengjøringsoppgaver.


Seniordugnad – herregruppe

Siste torsdag i hver måned (unntatt juli) samles en gjeng mannlige pensjonister på Menighetssenteret for å utføre diverse vedlikeholdsoppgaver. Antallet har i de siste årene vært noe varierende, men for 2019 har vi vært 12 stk. som har deltatt på Seniordugnaden. Dette er noen svært trivelige timer sammen med mye godt arbeide og ikke minst med mye godt sosialt samvær. Det siste er en viktig del av dugnaden. Vi har gode kaffipauser mellom øktene hvor både enkle og mer alvorlige temaer blir diskutert. Siste torsdagen før jul inviterer vi også tidligere deltakere, som av forskjellige årsaker har måtte ta en pause, til en hyggelig avslutning med innkjøpt bløtkake fra Eikely. Vi har plass til mange flere, så det er bare å møte opp, og alle er hjertelig velkommen.


Internasjonal kafé

I 2019 har vi hatt 3 samlinger på menighetssenteret. Fredag 10. mai vårfest med tale av pastor Nathan Maung fra Langesund. Han hadde med ungdomsteam som sang. Eller deltok Evy Ann og Linda Jensen med duett sang samt Ngun Tin Tual og burmesiske barn med sang og dans.

Fredag 2. november: Hygge og mimrekveld. Øystein Åsen deltok med andakt. Mye sang og musikk med Roy Wilhelmsen, Maria, Sung Sung, Ngun og Julie, samt flere barn med sang og dans. Vi så på bilder fra internasjonale aktiviteter i Froland.

Fredag 20. desember: Førjulskveld. Nicole og Corinna leder oss gjennom kvelden og fortalte om tur med ungdomsteam til Vietnam. Roy Wilhelmsen talte og sang. Ellers deltok Ngun og Grace fra USA med sang. Festen ble avsluttet med ønske om God jul og Godt nyttår på 8 forskjellige språk fra personer på festen.

I tillegg hadde internasjonal kafe sommertur 3. - 4. august.

Lørdag hadde vi en flott sommerdag i Bø Sommerland og om kvelden var vi samlet hjemme i hagen hos pastor Nathan Maung. En søndag deltok vi på gudstjeneste i Langesund baptistkirke og på ettermiddagen hadde vi vennskapskamper der i volleyball på stranden.


Språkkafé

Språkkafeen holder til i kaféen på menighetssenteret hver tirsdag fra kl.18.00 – 19.30. Vi tar fri i skolens ferier. Noe av det viktigste vi gjør på språkkaféen, er å øve på å snakke norsk sammen. I tillegg får de som ønsker det hjelp med lekser.

Etter ønske fra flyktningene settes det noen tirsdager av ca. et kvarter til temaer som de vil vite mer om.

Ellers drikker vi kaffe, te og saft og spiser frukt og kjeks. I snitt samles 20 flyktninger og cirka 10 norske på språkkaféen.


Styret er svært takknemlig for alt det gode arbeidet som gjøres av alle frivillige på Menighetssenteret. Det er bare helt fantastisk og avgjørende for arbeidet med å virkeliggjøre vår målsetning: «Visjonen for Froland menighetssenter er å skape et åpent og inkluderende fellesskap med lav terskel og tydelig forkynnelse.»ÅRSMELDING FRA STYRET:


«Visjonen for Froland menighetssenter er å skape et åpent og inkluderende fellesskap med lav terskel og tydelig forkynnelse.

Hva er gjort for å realisere visjonen?

Søndagsmøtene er det viktigste samlende tiltaket for medlemmene som styret på senteret har ansvar for. Det ble arrangert 11 søndagsmøter i 2019, 6 på våren og 5 på høsten. Styret har hatt fokus på å lage en plan for tema gjennom hvert halvår, med ett hovedtema og et undertema for hvert møte. Det har vært dialog med staben og menighetsråd om form og tidspunkt for møtene. I 2019 har søndagsmøtene blitt lagt til kl.11 og på dager hvor det ikke er gudstjeneste i Froland kirke. Dette er blitt gjort for å skape større forutsigbarhet og for at det skal være lettere å invitere og inkludere nye. Dette skal evalueres i forbindelse med planlegging av høstens møter. Samtidig har styret arbeidet med en "veileder for møteledere" for våre søndagsmøter, hvor vi legger opp til en viss felles form og struktur på møtene, inkludert enkel "liturgi".


Ressursbruk på menighetssenteret har vært et gjennomgående tema dette året også. Det har blitt stadig klarere at en større samordning av aktiviteter og ansvarsområder har vært nødvendig. Det som skjer på og for menighetssenteret berører aktiviteter og tiltak i regi av både driftsstyret, eierorganisasjonene, menigheten og styret. Det har blitt iverksatt en omorganisering for å effektivisere denne ressursbruken. Det vil si at oppgavene til driftsstyret ble overført til styret for senteret. Samtidig ble styret utvidet med én person, som har ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen. Denne organiseringen skal evalueres før årsmøte i 2020, men styret opplever det som en hensiktsmessig og ryddig organisering.

Det er viktig for styret at de som ønsker å bidra til aktiviteter på senteret kan gjøre det gjennom ressursgruppene. Samtidig har styret oppfattet en viss grad av "dugnadstretthet", og hatt fokus på at man ikke skal belaste de frivillige så mye at det går ut over gleden over å bidra. Det gjelder både antall arrangementer og hvor mye ressurser man skal legge i hvert arrangement. Vi jobber derfor med å utarbeide strategier for at det å bidra skal være frivillig, lystbetont og overskuddsbasert. Dette gjøres ved blant annet gjennom oftere å vise til mulighetene man har til å bidra (eks filmsnutter, handouts, PowerPoint). For å vise at vi setter pris på alle de ulike bidragene som gjøres i vår menighet, ble det arrangert en medarbeiderfest med rundt 130 påmeldte. Dette ble en stor suksess, og er noe vi ønsker å videreføre.

Både vintermessa i februar og høstmessa i oktober har vært viktige arrangement. De er aktiviteter med lav terskel, både for de som er med å arrangere og for de som deltar/besøker. De gir også viktig inntekt for menighetssenteret.


Vår internettside – felles for menigheten og menighetssenteret legger til rette for bedre kommunikasjon om aktivitetene våre. Annonsering i Frolendingen fortsetter som et viktig supplement til nettsida, men vi begrenser størrelsen på annonsene til et minimum. Dette vil samlet sett bidra til mindre kostnader, og derved et større bidrag til misjonsorganisasjonene. Det har i tillegg til dette kommet på plass en SMS tjeneste der man kan melde seg på for å få ukentlig melding om det som skjer på senteret.


Økonomisk har det vært fokus på å styrke arbeidet med givertjenesten og medlemskontingenter – uten at dette har gitt betydelige resultater. Det jobbes videre med dette i 2020.


Samarbeidet med valgkomitéen har også i 2019 vært godt. Ettersom signalene kom om at hele nåværende valgkomité stiller sine plasser til disposisjon, har styret utarbeidet en veileder for kommende valgkomitéer – for å sikre kontinuitet og gi støtte i arbeidet med å finne riktige kandidater til styret.

Styrearbeidet for 2020 startet med en lengre samling for styret med fokus på strategi og langsiktighet i arbeidet fremover. Det resulterte i en rekke forslag til oppfølging og tiltak for å realisere visjonen for menighetssenteret – i alle aktiviteter og i våre søndagsmøter.


ØKONOMI


© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS